Datele cu caracter personal pot fi prelucrate in cadrul unor sisteme de evidenta de tipul birourilor de credit, in scopul evaluarii solvabilitatii, al reducerii riscului la creditare si al determinarii gradului de indatorare a debitorilor persoane fizice, cu respectarea prevederilor legale din domeniul protectiei datelor personale si a reglementarilor din domeniul financiar-bancar.

Categoriile de date prelucrate sunt:

a) date de identificare, respectiv informatii legate de: numele, prenumele, initiala tatalui/mamei, adresa de domiciliu/resedinta, numarul de telefon fix/mobil, codul numeric personal, cod tara si serie/numar pasaport in cazul persoanelor nerezidente;

b) date si informatii legate de credit, respectiv date negative (tipul de produs, termenul de acordare, data acordarii, data scadentei, creditele acordate, sumele datorate, sumele restante, numarul de rate restante, data scadenta a restantei, numarul de zile de intarziere in rambursarea creditului, starea contului), date pozitive (tipul de produs, termenul de acordare, data acordarii, data scadentei, sumele acordate, sumele datorate, starea contului, data inchiderii contului, valuta creditului, frecventa platilor, suma platita, rata lunara, denumirea si adresa angajatorului) si informatii legate de calitatea de girant, codebitor sau beneficiar de polita de asigurare a persoanei fizice in legatura cu  produsul acordat.

In conformitate cu prevederile Legii 677/2001 si ale Deciziei Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal nr. 105/2007:

Datele negative se transmit catre sistemele de evidenta de tipul birourilor de credit dupa 30 de zile de la data scadentei.

Datele pozitive se transmit dupa data incheierii contractului dintre participant si persoana fizica.

Datele referitoare la inadvertente se transmit dupa stabilirea culpei solicitantului care a furnizat informatii neconcordante, de catre compartimentele competente ale participantilor, cu respectarea dispozitiilor legale.

Datele referitoare la fraudulenti se transmit dupa luarea la cunostinta despre ramanerea definitiva sau, dupa caz, irevocabila a hotararii judecatoresti ori dupa data la care a devenit executoriu un act administrativ necontestat, prin care s-a stabilit vinovatia persoanei fizice aflate in relatie cu un participant, cu respectarea dispozitiilor legale.

Astfel, in cazul in care, urmare a monitorizarii obligatiilor de plata asumate de catre debitorii persoane fizice, prin contractul de credit, se constata ca acestia figureaza cu sume restante, datele cu caracter personal colectate prin cererea si contractul de credit, precum si datele privind creditul acordat,  vor fi  raportate la Biroul de Credit S.A. si la Centrala Riscurilor Bancare, in scopul monitorizarii comportamentului financiar si actualizarii informatiilor aferente creditului, in conformitate cu prevederile legale. 

Raportarea la Biroul de Credit va fi efectuata gradual, la implinirea termenelor aferente modificarii fiecarei categorii de intarziere

Categoriile de participanti la Biroul de Credit S.A. care pot vizualiza aceste date sunt urmatoarele: societati financiare, societati de asigurari, societati de leasing, furnizori de utilitati (telefonie fixa si mobila), societati de recuperare creante. Perioada maxima de stocare a datelor in cadrul sistemelor de evidenta al Biroului de Credit S.A. este de 4 ani. 

La Centrala Riscului de Credit sunt raportate informatiile de risc de credit, informatiile despre fraudele cu carduri, precum si restantele inregistrate pe numele debitorilor persoane fizice, in conditiile prevazute de lege. Perioada de raportare este intervalul cuprins intre datele de 1 si 17 ale lunii in care se raporteaza informatia de risc de credit aferenta lunii anterioare. In cazul in care data de 17 nu este o zi bancara, perioada de raportare se incheie in urmatoarea zi bancara.

Potrivit dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, beneficiati de urmatoarele drepturi: dreptul de informare, de acces, de interventie, de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei.

Dreptul la informare: potrivit dispozitiilor Legii nr. 677/2001, aveti dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, scopul in care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate;

Dreptul de acces: potrivit dispozitiilor Legii nr. 677/2001, aveti dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care va privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta, scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele, principiile de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza solicitantul si posibilitatea de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal.

Dreptul de interventie: potrivit dispozitiilor Legii nr. 677/2001, aveti dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit, dupa caz: (i) rectificarea, actualizarea, blocarea, transformarea in date anonime sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; (ii) transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; (iii) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni mentionate anterior, daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Dreptul de opozitie: potrivit dispozitiilor Legii nr. 677/2001, aveti dreptul (i) de a va opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia dumneavoastra particulara, ca date care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare; (ii) de a va opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care va vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta persoanei vizate, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;

Potrivit dispozitiilor Legii nr. 677/2001 aveti dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, care au fost incalcate.

Solicitarea trebuie sa fie transmisa si intocmita dupa cum urmeaza: 

Se adreseaza o cerere, intocmita in forma scrisa, datata si semnata catre: (i) S.C. Biroul de Credit S.A., la adresa: „Biroul de Credit SA, str. Sfanta Vineri, nr. 29, etaj 4, sector 3, Bucuresti, cod postal 030203” sau prin e-mail: situatie@birouldecredit.ro, in care sa se comunice datele personale ale persoanei vizate (inclusiv un numar de telefon) sau catre: (ii) UniCredit Consumer Financing IFN SA, la adresa: Str. Ghetarilor, nr.23-25, et. 1 si et 3, Sector 1 Bucuresti, in care se vor  mentiona datele asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia particulara a persoanei, cerere in care se va preciza numele complet si domiciliul pentru identificare.

Pentru clarificari suplimentare, va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 021.200.98.70 (apel cu tarif normal in reteaua fixa Telekom Romania) in intervalul orar 9:00 – 19:00.