CATRE CINE TRANSMITE OPERATORUL DATE PERSONALE?
 
Persoane Imputernicite / Destinatarii Datelor Personale/Operatori asociati
 
1.Entitatile din Grup: Operatorul colaborează strâns cu entitățile din Grup care funcționează in Romania sau in UE/EEA, după cum urmează:
 • UniCredit Leasing Fleet Management S.R.L., societate comerciala avand sediul social in str. Ghetarilor nr. 23-25 etaj 2, sector 1, Bucuresti, Romania, numar de ordine in registrul comertului J40/11322/1999, cod de identificare fiscala RO 12523488;
 • Debo Leasing IFN S.A., institutie financiara nebancara avand sediul social in str. Ghetarilor nr. 23-25 etaj 2, sector 1, Bucuresti, Romania, numar de ordine in registrul comertului J40/16182/2003, cod de identificare fiscala RO 15948432;
 • UniCredit Insurance Broker S.R.L., societate comerciala avand sediul social in str. Ghetarilor nr. 23 -25 etaj 2, sector 1, Bucuresti, Romania, numar de ordine in registrul comertului J40/8111/2003, cod de identificare fiscala RO 15514018;
 • UniCredit Bank S.A., institutie de credit administrata in sistem dualist, avand sediul social în Bulevardul Expozitiei, nr. 1 F, Sectorul 1, Bucuresti, Romania, numar de ordine in registrul comertului J40/7706/1991, cod de identificare fiscala RO 361536, inregistrata in Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-011/18.02.1999;
 • UniCredit Leasing Corporation IFN S.A., institutie financiara nebancara administrata in sistem dualist, avand sediul social in Bucuresti, sector 1, str. Ghetarilor, nr. 23-25, etaj 1 si 3, numar de ordine in registrul comertului de pe langa Tribunalul București sub nr. J40/3369/2002, având Cod Unic de Înregistrare 14600820, inregistrata in Registrul General sub nr. BNR RG-PJR-41-110176.
 • UniCredit S.p.A., cu sediul social in Via Alessandro Specchi, 16-00186, Roma, Italia.
Entitățile din Grup care funcționează in Romania prelucrează Datele Personale pentru a îndeplini scopurile comune specificate in Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal , pentru a proteja drepturile si prin aceasta si interesele legitime ale persoanei vizate, Operatorului/operatorilor asociati, precum  si ale altor persoane implicate.
 
2.Instituții/entitati, publice sau private, romane sau străine, care centralizează/monitorizează date referitoare la comportamentul de plata (risc/istoric) aferent contractelor de finanțare/garanție, in cadrul unor baze de date, cum ar fi bazele de date ale entităților ce colaborează reciproc in cadrul sistemului Biroului de Credit S.A. si al Centralei Riscurilor de Credit, baze de date pe care Operatorul le folosește, potrivit legii sau convențiilor dintre aceste entitati, si despre a căror utilizare clienții vor fi informați in prealabil; in aceasta situație datele sunt furnizate in scopul informării cu privire la bonitatea, credibilitatea si comportamentul de plata al clientului, aceste entitati având calitatea de Operatori asociați.
 
Centrala Riscului de Credit este o structură specializată constituita prin Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit. Centrala Riscului de Credit prelucrează următoarele date cu caracter personal in ceea ce va privește, după cum urmează: numele, prenumele, CNP, date privind creditul achiziționat, situația riscului global, situația creditelor restante, date privind frauda cu carduri (date identificare posesor card, tip card, valuta, data constatării fraudei, suma fraudată).
 
Biroul de Credit S.A., este persoana juridica romana, cu sediul in str. Sfânta Vineri, nr. 29, etaj 4, sector 3, București, cod poștal 030203, România, înregistrata in Registrul Comerțului sub nr J40/2176/16.02.2004, cod unic de înregistrare 16140132,tel. + (40 21) 315.10.17, fax. + (40 21) 315.10.21. Biroul de Credit S.A. prelucrează date cu caracter personal in ceea ce va privește, după cum sunt detaliate in nota de informare separata cu privire la aceasta prelucrare.
 
3.Persoanele Împuternicite de către Operatorul, precum:
 • entitati care participa la negocierea, încheierea sau la aducerea la indeplinire a contractului de finanțare si/sau garanție (de ex: entitati imprimatoare de carduri, entitati prestatoare de servicii tehnice de procesare, facilitare a tranzacțiilor cu carduri, furnizori de servicii si bunuri, operatori IT, avocați si alti consultanți etc);
 • entitati care asigura functionalilitatea produselor si serviciilor Operatorului si a tuturor tranzactiilor legate de produsele si serviciile acestuia;
 • entitati care asigura securitatea si alte tipuri de protecție a sistemelor informatice ale Operatorului si ale entităților din Grup care funcționează in Romania;
 • entitati care cercetează nivelul calitativ pentru satisfacerea cerințelor clienților sau care asigura sau mijlocesc oferta de produse si servicii ale Operatorului;
 • brokeri si alte societati care oferă sau intermediază servicii asociate produselor Operatorului;
 • societati care imprima, administreaza si/sau transmit facturi/deconturi/notificari;
 • curieri, operatori telecom;
 • furnizori de servicii de contact/Call Center;
 • societati de arhivare-stocare documente;
 • consultanți, contabili, auditori;
 • entitati care asigura colectarea creanțelor si/sau recuperarea bunurilor.
 • furnizorii serviciilor de semnatura electronica si colaboratorii/partenerii/imputernicitii acestora din aria furnizarii semnaturii electronice si a operatiunilor accesorii si/sau similare.
 
4.Instituții de credit care cooperează cu Operatorul pentru prestarea serviciilor aferente cererii de finanțare a persoanei vizate;
 
5.Societati de asigurare si reasigurare care emit polițe de asigurare la cererea persoanei vizate; persoane către care au fost transferate drepturile si/sau obligațiile Operatorului:
 
Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A - cu sediul social in Bucuresti, Sect. 1, Piata Charles de Gaulle nr. 15, etajele 6 si 7, Cod postal 011857, Telefon +40 021 312 36 35, Fax: +40 021 312 37 20, Call Center: 021 207 00 08, www.generali.ro, e-mail: info@generali.ro, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/17484/2007, avand codul unic de inregistrare 2886621, inregistrata in Registrul Asiguratorilor cu nr. RA-002, inregistrata in registrul de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 15699, avand calitatea de Operator, in situatia in care ati achizitionat polita de asigurare emisa de acesta, cu privire la produsul financiar achizitionat de catre dumneavoastra.
 
Ergo Asigurări de Viaţă S.A. – societate de asigurare administrată în sistem dualist, cu sediul în Bucureşti, Șos. București-Ploiești,nr. 1A, Clădirea A,  etaj 4, Unitatea 4C, sector 1, cod poștal 013681, înregistrată la O.R.C.T.B. sub nr. J40/6000/2009, Cod Unic de Înregistrare 25569690, societate autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară și înregistrată în Registrul Asigurătorilor cu nr. RA-066, Telefon: 031.224.86.00; Fax: 031.224.86.70, email: office@ergo.ro www.ergo.ro avand calitatea de Operator asociat, in situatia in care ati achizitionat polita de asigurare emisa de acesta, cu privire la produsul financiar achizitionat de catre dumneavoastra.
 
Inter Partner Assistance S.A este societate de asigurarecu sediul in Mary Street nr. 10-11, Dublin 1, Irlanda, inregistrata in Irlanda sub numarul 906006, sucursala a Inter Partner Assistance S.A. Irlanda, societate de asigurare inregistrata in Belgia, cu sediul in Avenue Louise, 166 – Bte 1 – 1050 Brussels, reglementata de catre Banca Nationala a Belgiei avand calitatea de Operator asociat. In situatia in care ati achizitionat produsul financiar de tip Card de Credit UniCreditCard Premium, veți beneficia de o asigurare de calatorie in străinătate oferita de Inter Partner Assistance S.A ., condițiile de asigurare fiind disponibile si pe www.ucfin.ro. In aceste situații, datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv, numele, prenumele, CNP-ul si detaliile despre tranzacțiile efectuate cu cardul in scopul efectuării calatoriei in străinătate, vor fi transmise asiguratorului, in vederea prestării serviciilor de asigurare.
 
6.Organizaţii internationale de carduri care coopereaza cu Operatorul in vederea prestării serviciilor de procesare a tranzactiilor cu cardul de credit:
 
Organizaţia internationala de carduri Mastercard, societate comerciala, cu numărul de identificare RPR 0448038446, cu sediul social la 198A, Chaussee de Tervuren, 1410 Waterloo, Belgia,   avand calitatea de Operator asociat, in situatia in care ati achizitionat produsul financiar de tip card de credit. In aceste situații, datele dumneavoastră cu caracter personal si cele privind instrumentul de plata, precum si detaliile despre tranzacțiile efectuate cu cardul, vor fi prelucrate de catre Mastercard, in vederea prestării serviciilor de procesare a tranzactiilor.
 
7.Autoritati publice centrale si locale conform competentelor lor prevăzute de legislația aplicabila.
 
Datele transmise acestor entitati vor fi adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopurile in care au fost colectate si conform Notei de informare transmise Persoanelor vizate potrivit Regulamentului General UE privind protecția datelor.
 
Persoanele împuternicite sunt obligate sa respecte cerințele Operatorului pentru menținerea unui nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal si sa ia masurile tehnice si organizatorice necesare pentru asigurarea securității datelor personale. 
INAPOI LA PROTECTIA DATELOR